Arquivo da categoría: Bolsas e axudas

Período extraordinario para prazas de residencia nos centros docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/2023.

Resolta a convocatoria ordinaria que regula o procedemento para adxudicar as prazas de residencia existentes nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo ao alumnado que no curso académico 2022/2023 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non universitarios en centros docentes públicos ou privados concertados situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo, ábrese agora un período extraordinario para prazas de residencia nos centros docentes da Coruña e Ourense.

O prazo de presentación de solicitudes desta convocatoria extraordinaria é do 6 ao 14 de setembro de 2022 (ambos incluídos).

Máis información.

Seguir lendo Período extraordinario para prazas de residencia nos centros docentes da Coruña e Ourense para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/2023.

Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2021/22 para o alumnado que finalizase os estudos de educación secundaria obrigatoria neste curso nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

A finalidade destes premios é dar recoñecemento público ao esforzo e á dedicación do alumnado desta etapa educativa, reforzar aqueles aspectos que inciden na mellora do sistema educativo e xuntar excelencia con equidade, igualdade de oportunidades e posibilidades de desenvolvemento persoal.

Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios. A dotación para os premios será de 20.000 € , que se distribuirán entre as persoas premiadas na mesma contía, e que non poderá exceder os 1.000 € por premio.

O alumnado que obteña o premio percibirá a dotación económica, e ademais recibirá un diploma acreditativo. Estes premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal son compatibles con calquera outro tipo de premios, bolsas ou axudas concedidos por algunha Administración pública competente ou por calquera ente público ou privado, nacional, da Unión Europea ou organismos internacionais.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 24 de agosto de 2022 e rematará o día 23 de setembro de 2022.

Máis información.

Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Publicada a convocatoria de axudas para alumnado con necesidade específica de apoio eductivo para o curso académico 2022/2023.

CONVOCATORIA. Convócanse as seguintes axudas:

  • Axudas directas para os alumnos incluíndo aos afectados por TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requiran por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade, de trastornos graves de conduta ou de trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais.

Tamén poderán ser beneficiarios de axudas directas o alumnado con TEA (Trastorno do espectro autista) non incluído no parágrafo anterior e que requiran estes apoios e atencións educativas específicas.

  • Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta ou de trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais para familias numerosas.

Tamén poderán ser beneficiarios de subsidios o alumnado con TEA (Trastorno do espectro autista) non incluído no parágrafo anterior.

  • Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

Máis información.

Seguir lendo Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo